..::: زهره جويا :::.. erbeben_iran_azerbaijan_2012


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


به مناسبت زلزله آذربایجان ایران ۱۳۹۰