..::: زهره جويا :::.. gallery


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH

زهره جویا، قسمتی از اجرای صدای بهار ایران، در جشن نوروز ۱۳۹۴ در بنیاد فرهنگی

 

Celebrating  Nowrouz

کالیفورنیا، اورنج کانتی، هیئت ویوجو، فروردین ۱۳۹۴

 

لوس آنجلس ، لاکما ، موزه هنری کانتری فروردین ۱۳۹۴

 

 

بایگانی