..::: زهره جويا :::.. zimzim-crossroad


صدای زهره جویا پیوندی فرهنگی است میان ایران، افغانستان و جهان غرب .


ENGLISH


زیم زیم ، کراس رود